Sgiliau a thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae'r rhaglen Sgiliau a Thalent yn darparu ateb rhanbarthol ar gyfer nodi a chyflwyno'r gofynion sgiliau a hyfforddiant ar gyfer 8 Prosiect Bargen Ddinesig Bae Abertawe a'r prosiectau buddsoddi ehangach a fydd yn cael eu cynhyrchu drwy'r Fargen Ddinesig. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio'n benodol ar anghenion presennol a gofynion y dyfodol yn y sectorau blaenoriaeth canlynol:

  • Iechyd a Lles
  • Gweithgynhyrchu Smart
  • Adeiladu Gwyrdd
  • Egni
  • Digidol

Gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid o'r sector preifat, addysg uwch ac addysg bellach, darparwyr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith, ysgolion a'r trydydd sector, mae tîm y prosiect yn y Baromedr Sgiliau wedi mapio bylchau yn y ddarpariaeth bresennol ac wedi sefydlu'r sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr, athrawon a darlithwyr a'r gweithlu presennol, nawr ac yn y dyfodol.

Prosiectau Peilot

Mae'r rhaglen Sgiliau a Thalent yn cynnig cyfle i sefydliadau gan gynnwys darparwyr addysg a hyfforddiant yn y sector preifat wneud cais am gyllid i ddatblygu prosiectau peilot i uwchsgilio neu gyflwyno hyfforddiant newydd dros gyfnod o 2 flynedd. Rhaid i'r prosiectau fodloni un o'r sectorau blaenoriaeth a nodwyd a bydd angen iddynt fodloni amcanion y rhaglen.

Mae'r Rhaglen eisoes wedi cymeradwyo nifer o brosiectau peilot, dyma grynodebau i roi syniad i chi o ba brosiectau sydd wedi'u hariannu.

Crynodebau o’r Prosiectau Peilot

Datblygu Llwybr Dysgu mewn Peirianneg a meysydd TG

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys dwy ysgol cyfrwng Cymraeg yn y rhanbarth (Maes Y Gwendraeth a Bro Myrddin) ynghyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cydweithio'n agos i fynd i'r afael â bwlch sgiliau penodol. Mae'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill cymhwyster lefel 2 a 3 nad oedd ar gael o'r blaen mewn Peirianneg ac Astudiaethau Digidol drwy gyfrwng y Gymraeg. Drwy weithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol, bydd y myfyrwyr yn ennill mwy o ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd y gall y sector eu darparu a'u helpu i ddatblygu sgiliau mwy ymarferol gan ddefnyddio'r offer, ac ymchwil a wneir gan y Brifysgol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ymarfer gydag offer o fewn yr ysgolion.

Allbynnau

403 o Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

4 Fframweithiau cwrs newydd / wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Dr Llinos Jones Bro Myrddin Llinos.Jones@bromyrddin.org

Pasbort Sir Benfro i Gyflogaeth

Mae Pasbort Sir Benfro i Gyflogaeth, sydd wedi ennill gwobrau, yn dwyn ynghyd fyfyrwyr a busnesau sy'n arbenigo yn y sector ynni adnewyddadwy, gan greu fframwaith dan arweiniad y diwydiant ar ynni glas / gwyrdd a fydd yn paratoi talent ifanc ar gyfer y cyfleoedd gwaith lleol sydd ar y gweill, a thrwy’r prosiect, bydd gyrfau yn y sector ynni adnewyddadwy, sy'n tyfu'n barhaus, yn cael eu cyflwyno i ddisgyblion cynradd ac uwchradd. Mae'n cael ei ddysgu ar y cyd rhwng diwydiant, ysgolion a Choleg Sir Benfro.

Allbynnau

1730 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

30 o unigolion medrus uwch yn ennill cymwysterau

2 Cyfleoedd Llwybrau Gyrfa Newydd wedi'u datblygu.

3 Fframweithiau Cwrs Newydd / wedi'u diweddaru.

Gweld Astudiaeth Achos

Arwyn Williams A.Williams@Pembrokeshire.ac.uk

Codi Ymwybyddiaeth Sero Carbon Isel

Mae'r broblem o leihau carbon yn y diwydiant adeiladu yn datblygu'n gyflym ac mae mawr ei angen, a bydd galw mawr am y rhai sydd â'r sgiliau cywir. Gan weithio'n agos gydag ysgolion a cholegau'r rhanbarth, y Prosiect Codi Ymwybyddiaeth Sero Carbon Carbon isel dan arweiniad Cyfle, sy'n arbenigo mewn darparu prentisiaethau sgiliau adeiladu. Bydd y prosiect hwn ar draws y rhanbarth yn mynd i'r afael â'r angen cynyddol am ymwybyddiaeth o sero net a thechnolegau carbon isel yn y gwaith adeiladu.

Allbynnau

2400 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

4 Fframweithiau cyrsiau newydd / wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Gweld Astudiaeth Achos

Anthony Rees anthony.rees@colegsirgar.ac.uk

Meithrin Iechyd a Lles mewn Sector Digidol

Mae'r sector gofal iechyd digidol o bwysigrwydd hanfodol ac mae'n faes twf enfawr, sy'n darparu llawer o yrfaoedd gwerth chweil yn y rhanbarth a thu hwnt. Dan arweiniad Ysgol Gyfun Tregŵyr, mae'r Prosiect Meithrin Iechyd a Lles mewn Sector Digidol arloesol yn gweithio gydag ysgolion yn ninas Abertawe. Trwy’r prosiect, caiff disgyblion 3 - 16 oed eu haddysgu am y sectorau gwyddor bywyd, iechyd a chwaraeon, gan gynnwys datblygu technolegau newydd i hybu ffordd iach a chytbwys o fyw.

Allbynnau

12,016 Unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

1 cyfle llwybr gyrfa newydd wedi'u datblygu

1 Fframwaith cwrs newydd/wedi'i ddiweddaru wedi'i ddatblygu

Gweld Astudiaeth Achos

Sue Davies DaviesS56@Hwbcymru.net

Gyrfaoedd yn y Sector Digidol

Mae Gyrfaoedd yn y Sector Digidol yn canolbwyntio ar yr angen a nodwyd i gynyddu sgiliau digidol pobl ifanc i'w galluogi i fanteisio ar y cyfleoedd cyffrous yn y diwydiannau creadigol, gan gynyddu eu gwybodaeth ddigidol a'u dealltwriaeth o bwysigrwydd technolegau digidol. Cyflwynir y prosiect hwn gan Gyngor Castell-nedd a Phort Talbot gan weithio'n agos gyda'r Egin, Prifysgol Abertawe, Glannau Dinas Abertawe a'r Cylch Digidol, colegau NPTC ac ystod o gwmnïau preifat i ddatblygu cyfleoedd llwybr gyrfa i ennill swyddi yn y sector cyffrous a chyflym hwn.

Allbynnau

170 o unigolion â sgiliau uwch yn ennill cymhwyster

1900 Unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

1 Cyfle llwybr gyrfa newydd wedi’i ddatblygu

Gweld Astudiaeth Achos

Karen Thomas k.thomas5@npt.gov.uk

Sgiliau'r 21ain Ganrif

Mae prosiect Sgiliau'r 21ain Ganrif yn datblygu cynnig ymarferol a phrofiad gwaith i ddysgwyr. Mae'r prosiect peilot yn gweithio'n agos gyda'r cwmni adeiladu Bouygues ar eu safle ym Mhentre Awel i ddatblygu model gyrfaoedd a phrofiad gwaith cysylltiedig a chynaliadwy. Mae'r prosiect yn ysbrydoli disgyblion o Ysgol Gynradd Bryngywn, Coedcae, St John Lloyd, Y Strade a Phenrhos i ddeall a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen nid yn unig i weithio, ond i ffynnu yn Sector adeiladu'r 21ain ganrif.

Allbynnau

1669 Unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

1 Cyfle llwybr gyrfa newydd wedi'u datblygu

1 Fframwaith cwrs newydd/wedi'i ddiweddaru wedi'i ddatblygu

Gweld Astudiaeth Achos

Julian Dessent jdessent@carmarthenshire.gov.uk

Sgiliau Gweithgynhyrchu Batri

Mae gweithgynhyrchu batris yn ddiwydiant sy'n tyfu'n gyflym gyda goblygiadau pellgyrhaeddol ar draws pob sector. Bydd y prosiect Sgiliau Gweithgynhyrchu Batri yn sefydlu fframwaith o gyrsiau datblygiad proffesiynol byr sydd wedi'u cynllunio i ymateb i fwlch sgiliau mewn gweithgynhyrchu batris a diwydiannau cysylltiedig. Wedi'i gyflwyno mewn cydweithrediad â sefydliadau'r sector preifat, mae'r peilot hwn yn adeiladu ar y bylchau sgiliau yn y gadwyn gynhyrchu a chyflenwi batris sy'n darparu hyfforddiant, uwchsgilio, ac ailsgilio myfyrwyr medrus uwch a'r gweithlu lleol.

Allbynnau

25 o unigolion â sgiliau uwch yn ennill cymhwyster

4 Fframwaith cwrs newydd/wedi'i ddiweddaru wedi'i ddatblygu

Professor Serena Margadonna S.Margadonna@Swansea.ac.uk

https://www.swansea.ac.uk/cy/gwyddoniaeth-a-pheirianneg/

Sgiliau N0W

Mae cynllun peilot Sero-Net Cymru wedi datblygu fframwaith o gyrsiau microgymhwyster byr sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol o'r bwlch sgiliau gwyrdd mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Bydd yr ystod arloesol hon o gyrsiau yn helpu i feithrin gwybodaeth a sgiliau yn y maes hanfodol hwn ac yn datblygu llwybrau gyrfa i gefnogi Cymru i gyrraedd y nod sero net cenedlaethol.

Allbynnau

70 o unigolion medrus uwch yn ennill cymwysterau

Datblygwyd 6 fframwaith cyrsiau newydd/diweddarwyd.

Dr Khalil Khan k.khan@swansea.ac.uk

https://netzeroskills.wales/

Pa mor wyrdd oedd fy nghwm

Mae'r prosiect peilot deniadol hwn yn datblygu sgiliau digidol athrawon a myfyrwyr TAR ar draws y rhanbarth. Gan ddefnyddio cyfrwng y gêm Minecraft boblogaidd a gyda ffocws ar Sero Net, mae'r prosiect yn darparu sesiynau hyfforddi athrawon manwl ym meysydd allweddol digidol, adeiladu ac ynni. Bydd yn helpu'r athrawon a'r myfyrwyr i ymgysylltu ymhellach â phlant ysgolion cynradd a chynyddu nifer y disgyblion sy'n dilyn y pynciau STEM mewn AB ac AU.

Allbynnau

500 o gymwysterau Lefel Uwch

Creu Llwybr Gyrfa ar gyfer 10,000 o ddisgyblion

Dean Garza dean.garza@aspire2be.co.uk

Hyfforddiant Technolegau 5G

Gan weithio'n agos gyda diwydiant, mae ffocws y prosiect peilot hwn ar uwchsgilio busnesau a'u gweithwyr yn y rhanbarth sydd â sgiliau lefel uwch ym maes 5G; technoleg sy'n ehangu'n gyflym, gan eu helpu i fanteisio ar y cyfleoedd fydd ar gael. Bydd y prosiect peilot hwn yn mynd i'r afael â'r diffyg ymwybyddiaeth presennol, drwy ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen i alluogi busnesau yn y rhanbarth i ddeall strwythur a gweithredadwyedd 5G yn llawn. Bydd yr hyfforddiant hefyd ar gael i bobl sy'n ddi-waith ar hyn o bryd, yn ogystal â myfyrwyr a phobl sy'n edrych ar newid gyrfa posibl.

Allbynnau

120 o unigolion medrus uwch yn ennill cymwysterau

1 Cyfle llwybr gyrfa wedi'i ddatblygu

Chris Rees Chris.rees@uwtsd.ac.uk

Futurescape

Bydd prosiect Peilot y Dreigiau Ifanc – Futurescape, yn cyflwyno disgyblion i'r diwydiant adeiladu gan ddefnyddio cyfuniad o Realiti Rhithwir a phrofiad ymarferol. Gan ddefnyddio sefyllfaoedd realistig yn y gweithle, bydd y prosiect yn helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol fel datrys problemau a meddwl yn greadigol, yn ogystal â galluogi defnyddio sgiliau mathemateg, gwyddoniaeth a menter.

Allbynnau

800 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

1 Cyfle Llwybr Newydd wedi'i ddatblygu

Dave Kieft dave@eftconsult.co.uk

Prosiect Hyfforddiant Mewn Technolegau Rhith-realiti / Realiti Estynedig

Bydd y prosiect peilot hwn yn hyrwyddo'r defnydd o Rhith-realiti a Realiti Estynedig, a'r manteision cyffrous sydd ar gael i gymuned fusnes y rhanbarth wrth iddynt fanteisio ar ddefnyddio’r dechnoleg. Gan weithio'n agos gyda'r diwydiant, bydd y prosiect hwn yn dylunio canolfan hyfforddi Rhith-realiti, a fydd yn blatfform i ddarparu profiad dysgu cyffrous i'r rhanbarth trwy ddysgu cyfunol, ar-lein neu amgylcheddau dysgu wyneb yn wyneb. Bydd yr hyfforddiant hefyd ar gael i'r rhai sy'n gadael yr ysgol, ar hyn o bryd

Allbynnau

500 o Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

2 Fframweithiau cwrs newydd/wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Chris Rees Chris.rees@uwtsd.ac.uk

ECITB – Cwrs Drôn diwydiannol Uwch

Mae defnydd cynyddol o dronau yng ngweithrediadau’r sector diwydiannol yn darparu ystod o fanteision; diogelwch gwell, effeithlonrwydd cynyddol ac arbedion cost sylweddol. Bydd y prosiect hanfodol hwn yn darparu'r hyfforddiant achrededig uwch i beilotiaid allu ymgymryd â hediadau arolygu sy'n ofynnol ar gyfer archwilio rheolaidd er mwyn adnabod peiriannau ac offer mewn lleoliadau diwydiannol.

Allbynnau

12 Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

1 Cyfle Llwybr Newydd wedi'i ddatblygu

1 Fframweithiau cwrs newydd/wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Reg Rudd reg.rudd@ecitb.org.uk

SPARC

Mae SPARC yn brosiect peilot arloesol a fydd yn annog menywod i yrfaoedd mewn diwydiannau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ledled Sir Benfro. Gan weithio'n agos gydag ysgolion a diwydiant, bydd y prosiect yn gweithio i rymuso ac ysbrydoli menywod ifanc i ystyried a dilyn gyrfaoedd mewn pŵer cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, peirianneg ac adeiladu i greu gweithlu mwy amrywiol a chynhwysol ar gyfer y dyfodol.

Allbynnau

40 o Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

1173 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu

1 Cyfle Llwybr Newydd wedi'i ddatblygu

1 Fframwaith cwrs newydd/wedi'i ddiweddaru wedi'i ddatblygu

Arwyn Williams A.Williams@Pembrokeshire.ac.uk

Sgiliau yn y Dyfodol ar gyfer Tir a'r Môr

Mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael yn uniongyrchol ag angen sgiliau yn sector morwrol cynyddol y rhanbarth. Bydd yn datblygu rhaglen 2 flynedd o Gyn-Cadetiaeth mewn astudiaethau morwrol, gan ddarparu cyrsiau mewn cymwysterau morwrol penodol ac ymweliadau â diwydiant. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd dysgwyr yn cael cynnig mynediad uniongyrchol i Gadetiaeth Swyddogion a ariennir yn llawn. Bydd y prosiect hefyd yn datblygu llwybrau mewn ysgolion i ymgysylltu dysgwyr â'r agweddau STEM ar ynni adnewyddadwy morol yn cynnwys Technolegau ynni adnewyddadwy a phrosesau datblygu prosiectau ar gyfer tonnau, llanw, gwynt ar y tir, solar a gwynt y môr

Allbynnau

294 o Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

1 Cyfle Llwybr Newydd wedi'i greu

3 Fframweithiau cwrs newydd / wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Arwyn Williams A.Williams@Pembrokeshire.ac.uk

Adeiladu Sero Net – Nid busnes fel arfer

Adeiladu Sero Net – Ni fydd busnes fel arfer yn darparu ystod o gyrsiau arloesol mewn technegau adeiladu arbed ynni, a ddarperir gan arbenigwyr diwydiant gyda chyfuniad o addysg waith ymarferol a damcaniaethol ar wahanol lefelau. Yn seiliedig ar ddyluniad 'Fabric First', bydd y prosiect yn gweithio'n agos gyda phartneriaid mewn diwydiant, addysg uwch ac addysg bellach, ysgolion a'r trydydd sector i sefydlu'r angen am hyfforddiant ac adeiladu cwricwlwm adeiladu sero-net unedig ar draws y sbectrwm cyfan o Lefel 1 i Lefel 7. Bydd y prosiect hwn yn galluogi'r rhanbarth i arloesi matrics addysg a sgiliau integredig arfaethedig a fydd yn cefnogi ei amgylchedd adeiledig ac yn helpu i gyflawni targedau datgarboneiddio.

Allbynnau

450 o Unigolion Medrus Uwch yn ennill cymhwyster

Gareth Evans gareth.w.evans@uwtsd.ac.uk

Sgiliau AGOR Prifysgol Abertawe – Iechyd a Lles Chwaraeon

Mae'r Prosiect Peilot hwn yn mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau yn sector Chwaraeon, Iechyd a Lles sy'n tyfu'n gyflym. Bydd yn manteisio ar y cyfoeth o gyfleoedd sy'n codi o amgylch Campysau'r Fargen Ddinesig a datblygiad Pentre Awel. Gan weithio'n agos gyda busnesau, mae'r prosiect cyffrous hwn yn cynnig amgylchedd cydweithredol ar gyfer dysgu ar-lein a phersonol, bydd cyrsiau arloesol yn cel eu cynnal, cyfleoedd i esbonio a bydd digwyddiadau ar gyfer ystod o sgiliau dan arweiniad y farchnad, yn seiliedig ar y sector. Bydd hyn yn cysylltu dysgwyr, addysgwyr a'r sefydliadau fydd angen eu sgiliau.

Allbynnau

50 o unigolion medrus uwch yn ennill cymhwyster

1 cyfle llwybr newydd wedi'i ddatblygu

3 fframweithiau cwrs newydd / wedi'u diweddaru wedi'u datblygu

Gareth Davies g.h.davies@swansea.ac.uk

Addas ar gyfer Ynni Adnewyddadwy Môr Cymru

Bydd prosiect Ore Catapult Addas ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (F40R) yn darparu gwasanaeth unigryw. Bydd yn helpu i baratoi'r gadwyn gyflenwi yn y rhanbarth i wneud cais am waith yn y sector ynni, sy’n tyfu ac yn gystadleuol. Bydd y prosiect yn cefnogi ystod eang o fusnesau'r rhanbarth i ddatblygu yn y sector neu i fentro ar gyfleoedd newydd yn y sector am y tro cyntaf, boed yn gyfleoedd lleol neu fyd-eang. Bydd cyngor wedi'i deilwra yn cael ei gynnig a chyfle i dyfu rhwydwaith o gysylltiadau yn y gadwyn gyflenwi. Unwaith bod cwmni yn cael ei gymeradwyo ar gyfer F4OR, bydd y cwmni hwnnw yn cael ei hyrwyddo i gysylltiadau yn y diwydiant all ddod yn gwsmeriaid iddynt yn y dyfodol. Bydd y prosiect hwn yn sicrhau bod gan y rhanbarth y gadwyn gyflenwi a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i gyflawni ei dargedau ynni adnewyddadwy.

Allbynnau

80 o unigolion medrus uwch

Davood Sabaei davood.sabaei@ore.catapult.org.uk

Hwb Trawsnewid Ynni

Bydd y proseict hwn, y cyntaf o’i fath yn y DU, yn sefydlu cyfleuster gweithredu ystafell reoli yng Ngholeg Sir Benfro. Gydag ystafell sy'n gallu hyfforddi grwpiau o 24 o ddysgwyr, gan gynnwys myfyrwyr a'r gweithlu presennol, bydd y cyfleuster yn efelychu'r amgylchedd a welir ym mhob prif weithfa ynni yn y rhanbarth. Bydd yn cynnwys cyfleusterau presennol fel purfa olew, gweithfeydd LNG, gorsaf bŵer a chyfleusterau bwyd a diod, yn ogystal â ffermau gwynt arnofiol, a gorsafoedd pwer hydrogen. Bydd y cyfleuster hyfforddi unigryw hwn yn galluogi unigolion sydd am weithio yn y sectorau hyn i gael dealltwriaeth o sut mae'r ystafell reoli yn rheoli ac yn gweithredu'r ffatri.

Allbynnau

450 o unigolion medrus uwch

Arwyn Williams a.williams@pembrokeshire.ac.uk

Hydrogen Safe

Bydd y prosiect peilot hwn yn datblygu ac yn darparu cyrsiau hyfforddi arloesol ar gyfer diwydiant hydrogen sy'n tyfu'n gyflym yn y rhanbarth gan ddefnyddio technegau ffilmio ymgolli 360 gradd arloesol. Mae'n mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau yn niwydiant hydrogen y rhanbarth a bydd yn helpu i ddatblygu gweithlu medrus a chystadleuol fyd-eang. Bydd y prosiect hwn hefyd yn cael effaith sylweddol ar y diwydiant hydrogen yn y rhanbarth trwy ddenu buddsoddiad newydd a hyrwyddo'r diwydiant i gynulleidfa fyd-eang.

Am fwy o wybodaeth

Csylltwch â Samantha Cutlan, Rheolwr Rhaglen Sgiliau a Thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe: scutlan@carmarthenshire.gov.uk neu Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Rhanbarthol, JELewis@carmarthenshire.gov.uk