• Cynllunio strategol rhanbarthol ar gyfer sgiliau lleol

Mae Bwrdd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol (RLSP) yn chwarae rhan anhepgor mewn datblygu a darparu'r bartneriaeth.

Mae'r ystod o randdeiliaid, sefydliadau a sectorau sy'n cael eu cynrychioli yn sicrhau bod y Bartneriaeth yn derbyn gwybodaeth a chefnogaeth lawn gyda’u nod o wella llesiant economaidd a chymdeithasol y bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn hyfforddi ledled y rhanbarth.

Ynghylch

Amdanom Ni

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol - De-Orllewin Cymru...

services

Hybu buddsoddiad mewn sgiliau!

Mae’r Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ar gyfer De Orllewin Cymru yn un o dair partneriaeth ranbarthol yng Nghymru sy'n gweithio i hybu buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe yn cymryd ystyriaeth fanwl o flaenoriaethau Rhanbarth Dinas Bae Abertawe, Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Parth Menter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a Ardal Fenter Port Talbot.

Rydym yn partneriaeth sy'n ymdrechu i weithio ar draws y rhanbarth yn pontio’r bwlch rhwng addysg ac adfywio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog wedi'i hategu gan arloesedd, twf a gweithlu galluog.

Cynllunio Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol...

Rydym yn cynhyrchu cynllun Chyflogaeth Ranbarthol a Sgiliau blynyddol yn seiliedig ar dadansoddiad o’r heriau economaidd a meysydd twf tebygol ar gyfer ein rhanbarth gan roi awgrym o ofynion sgiliau posibl ar gyfer y dyfodol.

Yn ogystal, rydym hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwil parhaus yn seiliedig ar sgiliau ac addysg, gan ddarparu mynediad i wybodaeth y farchnad lafur perthnasol ac amserol i’n partneriaid, gan weithio’n agos gyda’r timau ymgysylltu rhanbarthol i sicrhau y ffit strategol o gynigion cyllid Ewropeaidd a meithrin cysylltiadau gweithio cryf gyda cyflogwyr allweddol yn y rhanbarth.

 

Edward Morgan

CADEIRYDD Y BARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RHANBARTHOL
Bwydydd Castell Howell

 

Sue Husband

IS-GADEIRYDD Y BARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RHANBARTHOL
BITC

 

Paul Greenwood

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Teddington Engineered Solutions

 

Barry Liles

IS-GADEIRYDD Y PDSR A CHADEIRYDD Y GRWP CLWSTWR DARPARWYR
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Ken Pearson

CADEIRYDD ADEILADU
'Bluestone Builders'

 

Samantha Wilson-Croft

CADEIRYDD HAMDDEN, TWRISTIAETH A MANWERTHU
'Retreats Group'

 

Barry Walters

YN CYNRYCHIOLI PARTH MENTER DYFRFFORDD Y DDAU GLEDDAU
Coleg Sir Benfro

 

Arwyn Watkins

YN CYNRYCHIOLI FHCC
Hyfforddiant Cambrian

 

Rhys Morgan

YN CYNRYCHIOLI AGP
Adran Gwaith a Phensiynau

 

Mandy Ifans

YN CYNRYCHIOLI GYRFA CYMRU
Gyrfa Cymru

 

Mark Jones

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG BELLACH
Coleg Gwyr Abertawe

 

Martin Stringer

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG UWCH
Prifysgol Abertawe

 

Kathryn Robson

YN CYNRYCHIOL WEA CC CYMRU
Addysg Oedolion Cymru

 

Martin Nicholls

YN CYNRYCHIOLI CYFARWYDDWYR RHANBARTHOL DATBLYGU ECONOMAIDD AC ADFYWIO

 

Rob Basini


Ffederasiwn Busnesau Bach

 

Tristan Jones

Cadeirydd y Grŵp Clwstwr Egni
C&P Engineering Services Ltd

 

Amanda Lince

Cadeirydd y Grŵp Clwstwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Crosshands Home Care

 

Gareth Morgans

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG DRWY WEITHIO RHANBARTHOL
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

David Madge

CYNRYCHIOLI'R TRYDYDD SECTOR
Canolfan Cydweithredol Cymru

 

Eleri Lewis

ARSYLLWR
Llywodraeth Cymru

 

Edward Morgan

CADEIRYDD Y BARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RHANBARTHOL
Bwydydd Castell Howell

 

Sue Husband

IS-GADEIRYDD Y BARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RHANBARTHOL
BITC

 

Paul Greenwood

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Teddington Engineered Solutions

 

Barry Liles

IS-GADEIRYDD Y PDSR A CHADEIRYDD Y GRWP CLWSTWR DARPARWYR
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Ken Pearson

CADEIRYDD ADEILADU
'Bluestone Builders'

 

Samantha Wilson-Croft

CADEIRYDD HAMDDEN, TWRISTIAETH A MANWERTHU
'Retreats Group'

 

Barry Walters

YN CYNRYCHIOLI PARTH MENTER DYFRFFORDD Y DDAU GLEDDAU
Coleg Sir Benfro

 

Arwyn Watkins

YN CYNRYCHIOLI FHCC
Hyfforddiant Cambrian

 

Rhys Morgan

YN CYNRYCHIOLI AGP
Adran Gwaith a Phensiynau

 

Mandy Ifans

YN CYNRYCHIOLI GYRFA CYMRU
Gyrfa Cymru

 

Mark Jones

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG BELLACH
Coleg Gwyr Abertawe

 

Martin Stringer

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG UWCH
Prifysgol Abertawe

 

Kathryn Robson

YN CYNRYCHIOL WEA CC CYMRU
Addysg Oedolion Cymru

 

Martin Nicholls

YN CYNRYCHIOLI CYFARWYDDWYR RHANBARTHOL DATBLYGU ECONOMAIDD AC ADFYWIO

 

Rob Basini


Ffederasiwn Busnesau Bach

 

Tristan Jones

Cadeirydd y Grŵp Clwstwr Egni
C&P Engineering Services Ltd

 

Amanda Lince

Cadeirydd y Grŵp Clwstwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Crosshands Home Care

 

Gareth Morgans

YN CYNRYCHIOLI ADDYSG DRWY WEITHIO RHANBARTHOL
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

David Madge

CYNRYCHIOLI'R TRYDYDD SECTOR
Canolfan Cydweithredol Cymru

 

Eleri Lewis

ARSYLLWR
Llywodraeth Cymru

Mae mwy na 500 wedi ymgysylltu'n uniongyrchol â'r PDSR eleni ac wedi rhoi mewnwelediad pellach ar yr hyn sydd ei angen o ran sgiliau. Disgrifiwyd y lefel o ymgysylltiad a Diwydiant a'r tystiolaeth a ddilynodd yn ardderchog gan Lywodraeth Cymru yn eu adborth o'r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2018.
Paul Greenwood, Chair

Ein data

Dewch o hyd i ystod o wybodaeth gyfredol a dibynadwy am y canlynol:

Cyhoeddiadau

Ar hyn o bryd, Y Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol a'r
Templed Cynllunio ac Ariannu yw prif fecanwaith y Partneriaethau Ddysgu
a Sgiliau Rhanbarthol o drosglwyddo gwybodaeth i Lywodraeth Cymru, er mwyn traddodi darpariaeth strategol cyflogaeth a sgiliau.
Llywodraeth Cymru

Cwrdd â'n tîm

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol

Jane Lewis

Rheolwr Partneriaethau Rhanbarthol

Mae Jane yn rheoli'r Bartneriaeth Sgiliau yn ogystal â'r Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae ei rôl yn cynnwys hwyluso a datblygu newid, gweithio ar y cyd ac, yn y pen draw, gwella budd-ddeiliaid y rhanbarth er budd dysgwyr a chyflogwyr ledled y rhanbarth. Mae Jane hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni'r Fenter Sgiliau a Thalent o dan y Fargen Ddinas Bae Abertawe.

jelewis@carmarthenshire.gov.uk

01554 742431

07789 371211

Rachel Clegg

Cydlynydd Datblygu

Rôl Rachel yw cefnogi datblygiad a chyflwyniad y Bartneriaeth a'r Fenter Sgiliau a Thalent. Mae ei rôl yn ymestyn i arwain ar ddatblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru ac i gynorthwyo Rheolwr yr PDSR mewn gweithgareddau partneriaeth. Mae Rachel hefyd yn cynnal y Porth Ddata.

Peredur Emlyn

Swyddog Archwilio a Prosiectau

Mae Peredur yn darparu ystod o gefnogaeth i'r PDSR a'i raglen waith barhaus gan gynnwys y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol a'r Fenter Sgiliau a Thalent. Mae Peredur hefyd yn cefnogi wrth hwyluso grwpiau clwstwr diwydiant y PDSR.

Sara Nicholls

Swyddog Datblygu a Ymrwymiad Busnes

Mae Sara yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu ar gyfer y Bartneriaeth i godi ymwybyddiaeth a hysbysu rhanddeiliaid o weithgareddau y PDSR. Mae hi hefyd yn gyfrifol am ddatblygu cynnwys gwefannau a chyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu ein e-fwletin a'n deunyddiau marchnata. Mae Sara hefyd yn chwarae rhan fawr mewn cyswllt cyflogwyr a datblygu a darparu grwpiau clwstwr diwydiant y bartneriaeth.

ADNODDAU

0 object(s)
Awst 2022
Dydd SulDydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerDydd Sadwrn
31


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Cadw mewn cysylltiad â ni

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:

The RLSP Team,
Carmarthenshire County Council,
Ty Parcyrhun,
New Road,
Ammanford,
SA18 3EP.

Ffôn:

01554 742430
© 2022 Data Cymru - Login
Welsh Gov