Pasbort Sir Benfro i Gyflogaeth

Dyma'r prosiect peilot cyntaf i gael ei gymeradwyo gan y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol (RLSP). Mae hyn yn rhan o Raglen Sgiliau a Thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £30 miliwn, lle bydd Coleg Sir Penfro, Cyngor Sir Penfro a busnesau lleol yn gweithio ar y cyd i gyflawni Pasbort Sir Benfro i Gyflogaeth.

Gan ddechrau ym mis Medi 2022, bydd myfyrwyr rhwng 5 a 19 oed yn elwa o'r prosiect hwn a byddant yn cael eu haddysgu gan Goleg Sir Benfro, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau ac Ysgol Harri Tudur drwy bum llinyn allweddol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am ynni adnewyddadwy, gan gynnwys ynni tonnau, llanw a solar, gwynt ar y môr ac ar y tir gyda chymorth cwmnïau sy'n arbenigo yn y maes hwn gan gynnwys EDF Renewables UK, DP Energy, Blue Gem Wind, Bombora Wave ac Ore Catapult.

Datblygwyd y prosiect cyffrous hwn trwy weithio'n agos gyda phrosiect Morol Doc Penfro Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae'n nodi bylchau sgiliau yn y fframweithiau addysg presennol ar gyfer addysgu ynni adnewyddadwy, lle mae disgwyl galw mawr am weithwyr yn y dyfodol trwy'r Fargen Ddinesig a phrosiectau eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe, "Mae'n wych gweld cymeradwyo cynllun peilot Sgiliau a Thalent cyntaf Bargen Ddinesig Bae Abertawe ac yn wych gweld dau o'n prosiectau'n gweithio gyda'i gilydd i greu addysgu mawr ei angen ar ynni adnewyddadwy. Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun peilot hwn yn ardal clwstwr Aberdaugleddau yn llwyddiannus gan ein bod yn rhagweld y bydd yn cael ei gyflwyno i ardaloedd eraill ledled Sir Benfro, De-orllewin Cymru ac yn genedlaethol yn y blynyddoedd i ddod.

"Rydym yn sicr y bydd y fenter arloesol hon yn sicrhau y bydd y myfyrwyr yn barod am swydd yn y sector ynni adnewyddadwy, a thrwy adeiladu ar ein harbenigedd mewn diwydiant lleol, rydym yn gobeithio creu canolfan ragoriaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy yn Sir Benfro. Bydd hyn yn trawsnewid ffyniant cyflogaeth y sir ac yn ehangach i'r rhanbarth trwy weithio ochr yn ochr â mentrau eraill i ddatblygu sgiliau ein gweithlu presennol."

"Mae'r Rhaglen Sgiliau a Thalent yn cyd-gysylltu â phob un o'r wyth prosiect Bargen Ddinesig arall a bydd yn ein helpu i dyfu ein rhanbarth, trwy gadw ein myfyrwyr talentog a thrwy ddarparu cyfleoedd iddynt aros yn lleol pan fyddant yn barod am gyflogaeth. Rydym wrthi'n adolygu cynigion prosiectau peilot eraill ac yn gobeithio gwneud cyhoeddiadau cyn bo hir am fentrau mwy cyffrous a fydd yn help i lunio'r dyfodol."

Ychwanegodd y Cynghorydd Paul Miller, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Lle, y Rhanbarth a Newid yn yr Hinsawdd yng Nghyngor Sir Penfro: "Fel awdurdod lleol, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'n partneriaid i helpu i sicrhau ein bod yn arfogi ein pobl ifanc a galluogi'n rhanbarth i gael gweithlu medrus ym meisydd technolegol, peirianneg a thechnoleg ar gyfer y genhedlaeth nesaf."

Dywedodd Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro, "Rydym wrth ein bodd mai'r partneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro, cwmnïau ynni lleol a Choleg Sir Benfro yw'r prosiect cyntaf i gael ei  gymeradwyo drwy’r rhaglen Sgiliau a Thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Edrychwn ymlaen at weithredu nifer o fentrau arloesol a fydd yn dechrau ym mis Medi i godi ymwybyddiaeth o ynni adnewyddadwy a fydd yn helpu i ddarparu'r sgiliau fydd eu hangen ar bobl ifanc y sir yn y dyfodol."

Dychwelyd at Sgiliau a Thalentau

Gwybodaeth am y Prosiect
  • Allbynnau: 1730 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu
  • Allbynnau: 30 o unigolion medrus uwch yn ennill cymwysterau
  • Allbynnau: 2 Cyfleoedd Llwybrau Gyrfa Newydd wedi'u datblygu
  • Allbynnau: 3 Fframweithiau Cwrs Newydd / wedi'u diweddaru
  • Cyswllt: Arwyn Williams