Regional Learning Partnership

Rhoddwyd cipolwg i ferched ar fod yn arweinwyr ‘STEM’ y dyfodol

Roedd merched ysgol ledled gorllewin Cymru wedi rhoi cynnig ar dechnolegau newydd, heriau peirianneg ac arbrofion gwyddonol mewn dau ddiwrnod o weithgareddau llawn hwyl yn Llanelli a Phenfro. Roedd hyn yn rhan o fenter i ennyn diddordeb mwy o fenywod ifanc mewn pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Nod menter Aspire2Be: ‘Future STEM Leaders’ – a noddir gan Valero Pembroke Refinery, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Peirianegol (ECITB), sy’n sefydliad sgiliau blaenllaw, Coleg Sir Gâr a Phartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru – yw gwella amrywiaeth o ran rhywedd mewn diwydiannau sy’n gysylltiedig â dynion yn bennaf.

Roedd 35 o ferched Blwyddyn 8 o Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau a gynhaliwyd dros ddau ddiwrnod (3 a 4 Hydref), a oedd yn rhoi cyfle iddynt ddysgu am yrfaoedd ym maes peirianneg a rhoi cynnig ar rai o’r gweithgareddau y gallent eu gwneud drwy STEM. Yng Nghampws y Graig, Coleg Sir Gâr yn Llanelli, bu’r myfyrwyr mewn arddangosfa o wahanol dechnegau, gan gynnwys argraffu 3D, dronau, clustffonau rhithwir a llawer mwy, cyn cymryd rhan mewn her ymarferol yn adeiladu piblinellau gyda gweithwyr ECITB a Valero. Ar yr ail ddiwrnod, cafodd y disgyblion eu tywys o amgylch Valero’s Pembroke Refinery, ac yn ogystal â hyn, roeddent wedi cymryd rhan mewn her roboteg ac arbrofion cemeg a ffiseg rhyngweithiol gyda gweithredwyr a pheirianwyr benywaidd Valero.

Dywedodd Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero: “Yn yr un modd â diwydiannau eraill, mae angen i’r sector olew gynyddu nifer y menywod sy’n rhan o’i weithlu, ac mae hynny’n dechrau drwy sicrhau bod menywod ifanc yn ymwybodol cyn gynted â phosibl o’r cyfleoedd sydd ar gael drwy yrfa mewn STEM.  Rydym yn gobeithio y bydd y merched sy’n cymryd rhan yn y fenter hon eleni yn cael eu hysbrydoli i ymuno â’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, a byddant yn anelu at fod yn arweinwyr STEM yn y dyfodol.”

Dywedodd Chris Claydon, Prif Weithredwr ECITB: “Mae Aspire2Be yn ffordd wych o ddangos i fyfyrwyr benywaidd y cyfleoedd sydd ar gael o ran cael gyrfaoedd cyffrous ac amrywiol ym maes peirianneg. Rydym yn gwybod mai tri y cant yn unig o fenywod sy’n rhan o’r gweithlu ar safle adeiladu peirianegol cyffredin. Mae’n amlwg felly bod angen i ni wneud rhagor i ddenu menywod i swyddi peirianneg. Mae’r fenter wych hon yn ymgysylltu â menywod ifanc sy’n mwynhau pynciau STEM ac yn rhagori ynddynt, ac yn eu hannog i ystyried peirianneg fel gyrfa bosibl. Hoffwn ddiolch i bartneriaid y prosiect sef Valero, Coleg Sir Gâr a’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol sydd wedi bod yn hollbwysig o ran gwneud digwyddiad Aspire2Be eleni yn llwyddiant ysgubol.”

Dywedodd Adam Twells, Pennaeth Peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr, “Mae Coleg Sir Gâr yn hapus iawn i gefnogi digwyddiadau fel hyn, gan fod cyfran y menywod sy’n dilyn gyrfa sy’n ymwneud â STEM yn dal i fod yn isel iawn. Gyda chymorth gan beirianwyr benywaidd lleol, ac amrywiaeth o weithgareddau, y gobaith yw ein bod wedi dangos nad oes unrhyw rwystrau i ferched sydd am ddilyn y gyrfaoedd hyn.”

Dywedodd tîm Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, “Roedd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn hynod o falch o gael cymryd rhan mewn digwyddiad mor llwyddiannus; mae’r sector yn parhau i dyfu yn gyflym, ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer swyddi llewyrchus â chyflog da. Felly, mae’n hollbwysig fod y sector yn cael ei hyrwyddo i ferched a’u bod yn gwbl gymwys ac yn meddu ar y sgiliau cywir i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. Roedd y fenter ddeuddydd yn galluogi’r myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau arloesol, llawn hwyl a heriau technoleg fel unigolion ac fel timau. Roedd y gweithgareddau hyn nid yn unig yn tynnu eu sylw at y meysydd STEM gwahanol ond hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu rhai o’r sgiliau mwy meddal yr ydym yn gwybod bod cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Rydym yn edrych ymlaen at gael rhagor o gyfleoedd yn y dyfodol i weithio gyda phartneriaid i ddarparu diwrnodau addysgiadol, llawn hwyl i ddysgwyr.”