Regional Learning Partnership

Dadorchuddio y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Ranbarthol i’r Rhanbarth

Fe wnaeth Julie James AC, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth lansio y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol, De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn swyddogol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 12 Rhagfyr 2016, daeth y digwyddiad â chyflogwyr, addysg, y sector cyhoeddus a llunwyr polisi i helpu llywio’r agenda sgiliau yn y rhanbarth.

Amlinellodd y bore gweledigaeth y Cynllun Sgiliau, a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, er mwyn helpu i sicrhau bod y bwlch rhwng addysg ac adfywio wedi eu pontio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog sydd wedi danategu gan arloesedd, twf a gweithlu galluog. Cafodd cynrychiolwyr gipolwg ar y gwaith cydweithredol sy’n cael ei wneud gyda chyflogwyr a phartneriaid allweddol ar draws y rhanbarth a roedd y phwysigrwydd o weithio gyda chyflogwyr wedi eu pwysleisio gan Paul Greenwood, Cadeirydd y Grŵp Cyfeirio Cyflogwyr Strategol.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd y gweinidog ar gyfer sgiliau a gwyddoniaeth:

“Mae creu mwy o swyddi yng Nghymru, sy’n agosach i’r cartref ac alinio i ofynion ac anghenion economaidd lleol a rhanbarthol yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer y llywodraeth hon ac rydym wedi ymrwymo i weithio gydag eraill i yrru gweithgarwch a safonau sgiliau.

“Ein huchelgais yng Nghymru yw ysgogi gweithgarwch cyflogaeth a sgiliau trwy annog darparwyr sgiliau i gysylltu eu cynlluniau cyflenwi ac ariannu i gyfleoedd a grëwyd gan fuddsoddiadau strategol a thwf busnesau yn eu rhanbarthau ac mae Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wrth wraidd cyfarwyddo Polisi Sgiliau y Llywodraeth.“Bydd cynlluniau cyflogaeth a sgiliau Rhanbarthol, a gynhyrchwyd gan bob un o’r partneriaethau hyn, yn gyrru penderfyniadau cynllunio ar gyfer darparwyr a darparu sail dystiolaeth hanfodol i wneud penderfyniadau buddsoddi sgiliau yn y dyfodol.“Dros y pum mlynedd nesaf, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau amgylchedd dysgu ôl-16 sydd yn addas at y diben ac yn gosod Cymru ar y blaen o genhedloedd eraill y DU ac yn rhyngwladol. Mae cyflenwad sgiliau rhanbarthol wrth wraidd y dull hwn ac rwy’n falch i fod yn Abertawe i lansio cynllun cyflogaeth a sgiliau rhanbarthol De Orllewin a Canolbarth Cymru.”

I weld y cyflwyniadau o’r digwyddiad, cliciwch yma

I lawrlwytho fersiwn electronig o’r Cynllun Cyflogaeth Sgiliau De Orllewin a Chanolbarth Cymru, cliciwch yma