Regional Learning Partnership

Gofynwyd am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd newydd ar gyfer RLSP

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer sefyllfa cadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol (PDSR), partneriaeth sy’n gyrru newid yn y maes sgiliau ar draws De Orllewin a Chanolbarth Cymru. Gofynnir am ymgeisydd sector breifat brwdfrydig, i gynrychioli cyflogwyr o ar draws y rhanbarth yng nghyfarfodydd PDSR, gweithio gyda chadeirydd y ddwy Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol arall yng Nghymru a gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Gweision Sifil.

Mae’r PDSR hefyd yn arwain ar Ymyrraeth Sgiliau a Thalent, un o’r 11 prosiect sy’n ffurfio Y Bargen Ddinas Bae Abertawe ac yn y dyfodol fyddwn yn gweithio gyda Fargen Twf Canolbarth Cymru wrth iddo symud ymlaen.

Rôl Bwrdd y Partneriaeth Dysgu a Sgiliau yw:

  • gwella casgliad a rhannu data a gwybodaeth ynglyn a cyflogaeth a sgiliau,
  • nodi anghenion busnesau a’r gweithlu presennol a’r dyfodol yn y rhanbarth,
  • cynhyrchu Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau,
  • sicrhau bod y seilwaith dysgu a sgiliau yn diwallu anghenion economaidd a chymdeithasol y rhanbarth.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano mewn cadeirydd;

  • Gwybodaeth a phrofiad yn unrhyw un o’r sectorau diwydiant cysylltiedig (Deunyddiau Uwch, Gweithgynhyrchu, Ynni, Adeiladu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hamdden a Thwristiaeth, Bwyd a Ffermio, Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol neu Ddiwydiannau Creadigol).
  •  Profiad cryf yn y sector preifat
  •  Ethos arweinyddiaeth a phartneriaeth gref
  • Dangos dealltwriaeth o’r amgylchedd strategol ehangach a rhoi ystyriaeth i hyn wrth wneud argymhellion
  • Y gallu i gyfleu negeseuon cymhleth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys Llywodraeth Cymru.
  • Profiad o gadeirio partneriaeth amrywiol a chyfarfod lefel uchel sy’n cynnwys ystod o bartneriaid allanol.

Mae’r swydd yn swydd wirfoddol gydag ymrwymiad bras o 12 diwrnod y flwyddyn.

Y Broses Dethol
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Ebrill 2019
Cyfarfod y Panel a phenderfyniad: Mai 2019
Cyfarfod cyntaf: 16 Mai 2019

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio
Cysylltwch â Jane Lewis ar 01554 742431 neu anfonwch CV at jelewis@sirgar.gov.uk