Regional Learning Partnership

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Hyrddio Newid

Roedd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi llongyfarch Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru ar ddatblygiad ei Chynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2018/19.

Cafodd y Cynllun Sgiliau, sydd â’r nod o sicrhau bod ein cenhedlaeth nesaf yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i ysgogi diwydiannau’r dyfodol, ei lansio’n swyddogol ar ddiwedd mis Tachwedd yn Stadiwm Liberty.

Mae dros 500 o gyflogwyr yn y rhanbarth wedi gweithio’n agos gyda thîm y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol er mwyn nodi’r sgiliau y mae angen eu gwella, ac mae’r Bartneriaeth wedi llwyddo i hwyluso’r gwaith partneriaeth rhwng amrywiaeth o randdeiliaid i sicrhau bod cynllun cynrychioladol yn cael ei ddatblygu, sy’n diwallu anghenion y rheiny sy’n gweithio, byw a dysgu yn y rhanbarth.

Nod y cynllun yw:

  • Llywio a chefnogi ymagwedd strategol Llywodraeth Cymru at ddarparu gwaith a sgiliau.
  • Helpu i ddarparu amgylchedd dysgu ôl-16 sy’n addas at y diben.
  • Cefnogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe a Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru
  • Gosod blaenoriaethau ac amcanion ar gyfer y flwyddyn nesaf

 

Daeth mwy na 150 o bobl i’r digwyddiad lansio, ‘Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Ysgogi Newid’ a chawsant gyfle i wrando ar nifer o siaradwyr ysbrydoledig a chymryd rhan mewn gweithdy ynghylch y materion allweddol sy’n effeithio ar fusnesau ledled y rhanbarth. Ymhlith y siaradwyr oedd; Cynrychiolwyr Bwrdd Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, the Big Learning Company, MiFuture, Innovate UK, Prifysgol Abertawe, River Simple, a Chreu Sbarc.

Cynigiwyd pedwar gweithdy amserol yn y digwyddiad; cynhaliodd Gyrfa Cymru weithdy ynghylch sut i helpu cyflogwyr i gefnogi addysg. Rhannodd Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi wybodaeth am gyfleoedd cyflogaeth i gyn-droseddwyr. Daeth Llywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru at ei gilydd i gynnal gweithdy llawn gwybodaeth ynghylch prentisiaethau. Cynhaliwyd y gweithdy olaf gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn rhoi ystyriaeth i gefnogi pobl sydd ag anableddau i gael cyflogaeth.

Cliciwch yma i weld Cynllun Sgiliau 2018.