Regional Learning Partnership

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Cydweithio ywr Ateb

Ym mis Hydref cynhaliodd Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru y digwyddiad ‘Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Mae Cydweithio’n Allweddol’. Daeth 140 o gynrychiolwyr i’r Village Hotel, Abertawe, lle cafodd y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ei lansio’n ffurfiol gan Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Cynigiai’r digwyddiad gyfle i ddiwydiant, darparwyr addysg, cyrff sector cyhoeddus a gwneuthurwyr polisi i glywed am y sialensiau a’r cyfleoedd mwyaf sylweddol i’r rhanbarth, gan adlewyrchu canfyddiadau Cynllun Sgiliau 2017.

Cyfrannodd ystod ragorol o siaradwyr i’r prynhawn llwyddiannus. I agor y digwyddiad estynnodd Paul Greenwood, Cadeirydd y Bartneriaeth, groeso a soniodd am yr hyn yr oedd y Bartneriaeth wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf, yn cynnwys: dod yn bartneriaeth sy’n cael ei harwain gan gyflogwyr, creu 7 grŵp sector diwydiant, ymgysylltu â thros 300 o gyflogwyr a lefel uchel o ymgysylltu â dysgwyr. Anogwyd y busnesau a oedd yn bresennol i hyrwyddo pwysigrwydd ymgysylltu â’r bartneriaeth a chefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud. Rhoddwyd cyfle i’r cadeiryddion diwydiant a oedd yn bresennol i amlinellu’u blaenoriaethau unigol nhw fel y’u hamlinellwyd yn y Cynllun Sgiliau. Bydd y cadeiryddion hyn yn parhau i weithio ochr yn ochr â thîm y Bartneriaeth a’r bwrdd i fynd i’r afael â’r argymhellion sydd wedi’u gwneud ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Canolbwyntiodd siaradwyr y prynhawn ar sialensiau allweddol a amlygwyd yn y cynllun. Rhoddodd Dr Victoria Winckler gyflwyniad bywiog a diddorol ar Brexit a’r hyn y gallai’i olygu i’n rhanbarth. Cyflwynodd Eluned Morgan AC y cynllun newydd, ‘Rural Wales Time to Meet the Challenge 2025’, sy’n amlygu’r sialensiau neilltuol sy’n wynebu’r economi wledig a phwysigrwydd y cynllun yn y cyswllt hwnnw. Rhoddwyd cipolwg hefyd i’r cynrychiolwyr ar Fargen Ddinesig Bae Abertawe a fydd yn trawsnewid y rhanbarth. Yn siarad yn y digwyddiad, pwysleisiodd y Cyng Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, mai’r Fargen Ddinesig yw’r buddsoddiad mwyaf i ddod i dde-orllewin Cymru a bod disgwyl iddi arwain at gynnydd o £1.8biliwn yn Ngwerth Ychwanegol Gros y rhanbarth a chynhyrchu bron i 10,000 o swyddi newydd dros y 15 mlynedd nesaf. Hefyd, tynnwyd sylw yn y sgwrs at yr 11 prosiect yn y cynnig – un ohonynt yw’r fenter Sgiliau a Thalentau sy’n cael ei harwain gan y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Bydd y prosiect yn sicrhau bod gan y gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol y sgiliau angenrheidiol i wireddu cynigion y Fargen Ddinesig.

Roedd y brif araith gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James AC, yn canolbwyntio ar bwysigrwydd prentisiaethau, sgiliau ar bob lefel a chydweithredu, a daeth â’i haraith i ben drwy lansio’n swyddogol Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol 2017.

Roedd sefydliadau wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad i’r cynrychiolwyr yn ystod yr egwyliau rhwydweithio, yn cynnwys: Busnes Cymru, Gyrfa Cymru, NTfW, Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Bae Abertawe, Sefydliad Bevan a Chwarae Teg. Rydym yn diolch i bawb a gyfrannodd at ddarparu digwyddiad llwyddiannus.

Dywedodd Rheolwr y Bartneriaeth, Jane Lewis, “Gan adeiladu ar gynllun y llynedd, mae’r bartneriaeth wedi ymgysylltu mwy â nifer fawr o gyflogwyr. Mae gweithio gyda’n partneriaid a’u cefnogi wedi bod yn holl-bwysig i’r Bartneriaeth ac o ran agenda sgiliau de-orllewin a chanolbarth Cymru, ac mae hynny’n parhau. Byddwn yn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn dros y misoedd i ddod ac edrychwn ymlaen at fynd i’r afael â’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi, a pharhau ar yr un pryd i ddarparu cymorth ystyrlon i’r rhanbarth a’i bobl. Rydym yn gwerthfawrogi’r cymorth rydym wedi ei gael gan fusnesau’r sector preifat yn y rhanbarth sydd eisoes wedi ymgysylltu â’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, ac rydym yn gobeithio y bydd busnesau newydd yn parhau i ddweud eu dweud ynghylch y ffordd y datblygir sgiliau yn y rhanbarth.”

I weld y cyflwyniadau o’r digwyddiad, cliciwch ymaI lawrlwytho fersiwn electronig o’r Cynllun Cyflogaeth Sgiliau De Orllewin a Chanolbarth Cymru, cliciwch yma