Regional Learning Partnership

Cynllun Rhanbarthol Cyflogaeth a Sgiliau, De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Datblygwyd y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau hwn ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 2017 gyda’r bwriad o roi gwybodaeth a chefnogi dull strategol Llywodraeth Cymru (LlC) o ddarparu cyflogaeth a sgiliau.

Fel un o dair Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol (PSR) yng Nghymru, rydym wrth ganol polisi sgiliau LlC ac yn gweithio i gynorthwyo LlC i ddarparu amgylchedd dysgu ôl-16 sy’n dal yn addas i’r diben ac sy’n gosod Cymru ar y blaen ymhlith cenhedloedd eraill y DU ac yn rhyngwladol.

I gyd-fynd â daearyddiaeth y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol (PDSR), mae’r cynllun hwn yn cefnogi gwaith ardaloedd economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe a phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, gan fanylu’n ofalus a chymryd blaenoriaethau’r ardaloedd hyn i ystyriaeth. Fel y nodwyd yn y cynllun blaenorol, mae’r ddwy ardal yn unigryw yn eu proffiliau llafur a’u proffiliau economaidd sy’n ganlyniad eu daearyddiaeth wahanol i raddau helaeth, a lle bo modd mae hyn wedi cael ei ystyried o fewn y cynllun hwn.

Yn unol ag iteriad 2016, byddwn unwaith eto’n anelu at ddylanwadu ar feysydd cwricwlaidd allweddol prentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol, addysg bellach, addysg uwch a hyfforddeiaethau. Fodd bynnag, rhoddir pwyslais ychwanegol ar ffactorau megis:

  • Cymryd i ystyriaeth y dangosyddion lles a gyhoeddwyd i asesu effaith gwaith LlC mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  • Sicrhau y bydd Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) ranbarthol, fel y manylir yn y cynllun, yn sail i gyflawni darpariaeth cyflogadwyedd yn y rhanbarth fel rhan o’r Rhaglen Cyflogadwyedd Pob Oedran.
  • Pwyslais pellach ar swyddogaeth y Gymraeg yn yr economi, gan fanylu ar y galw o gyfeiriad diwydiant am sgiliau iaith Gymraeg.
  • Nodi gofynion sgiliau yr economi Werdd yn unol â chefnogi Twf Gwyrdd ac arloesi.

 

I weld y Cynllun Rhanbarthol Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2017 cliciwch yma