Regional Learning Partnership

Cynllun Rhanbarthol Cyflogaeth a Sgiliau, De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau hwn wedi cael ei ddatblygu gyda’r nod o lywio a chefnogi dull strategol Llywodraeth Cymru o gyflawni darpariaeth cyflogaeth a sgiliau.

Mae’r cynllun hwn, a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru, yn ei osod ei hun yng nghanol polisi sgiliau Llywodraeth Cymru, gan weithio i gefnogi’r gwaith o gyflawni amgylchedd dysgu ôl-16 sy’n addas i’r diben.

Er bod y cynllun yn gwneud argymhellion sy’n benodol i bolisi sgiliau Llywodraeth Cymru a grybwyllwyd uchod, mae’n hollbwysig i’r Bartneriaeth bod rhannau pwysig eraill o amgylchedd yr economi a dysgu’n cael eu hystyried. Mae’r rhain yn cynnwys (ond nid ydynt yn gyfyngedig i); ysgolion uwchradd, cyngor a chyfarwyddyd ar yrfaoedd, cynlluniau rhannu prentisiaeth a sgiliau sylfaenol. Caiff y rhain eu hadlewyrchu trwy’r pum amcan dyheadol a fydd yn gyrru gweithgareddau’r Bartneriaeth dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r Bartneriaeth wedi ymgysylltu’n helaeth â chyflogwyr er mwyn llywio elfen galw’r cynllun hwn. Mae mwy na 510 o fusnesau o bob rhan o’r rhanbarth wedi cymryd rhan yn y broses trwy arolygon, cyfweliadau, mynychu grwpiau clwstwr neu rwydweithio.

Mae’r grwpiau clwstwr a grybwyllwyd uchod wedi chwarae, a byddant yn parhau i chwarae, rhan ganolog yn y gwaith o ganfod blaenoriaethau diwydiannau yn y rhanbarth. Rhoddir cynlluniau ar waith i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau hyn trwy weithio partneriaethol effeithiol gyda’r Bartneriaeth a rhanddeiliaid allweddol eraill.

 

I weld y Cynllun Rhanbarthol Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2018 cliciwch yma