Regional Learning Partnership

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn sicrhau dros £1.3 biliwn o fuddsoddiad drwy lofnodi Bargen Ddinesig ‘Arfordir y Rhyngrwyd’ gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Bydd Bargen Ddinesig ‘Arfordir y Rhyngrwyd, sy’n torri tir newydd, yn manteisio ar rym trawsnewidiol cysylltedd digidol i gyflymu twf economaidd a ffyniant yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe.

Mae Bargeinion Dinesig yn fodelau twf economaidd sy’n rhoi cyfle i ranbarthau:

  • bod yn gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal
  • gwneud beth sydd orau yn eu barn nhw i helpu busnesau i dyfu
  • clustnodi blaenoriaethau ar gyfer twf economaidd yn y rhanbarth
  • penderfynu sut y dylid gwario cyllid i gyflawni’r blaenoriaethau hynny.

Mae Bargeinion Dinesig wedi eu hen sefydlu yn Lloegr ers 2010 a Bargen Ddinesig ‘Arfordir y Rhyngrwyd’ ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe yw’r ail fargen sydd wedi’i chadarnhau yng Nghymru. Mae’r Fargen yn canolbwyntio ar fanteision seilwaith digidol, y sector ynni, gweithgynhyrchu clyfar ac arloesi ym maes gwyddorau bywyd ar gyfer ardaloedd trefol a gwledig ledled y rhanbarth. Wrth wneud hynny bydd yn rhoi atebion tymor hir i rai o heriau byd-eang mwyaf dybryd ein cyfnod, ym meysydd ynni, gweithgynhyrchu, gwyddorau bywyd a llesiant.

Datblygwyd Bargen Ddinesig ‘Arfordir y Rhyngrwyd’ ar gyfer Bae Abertawe drwy bartneriaeth rhwng pedwar Awdurdod Lleol, sef: Cyngor Sir Caerfyrddin; Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Dinas a Sir Abertawe; Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a buddsoddiad a chyfranogiad sylweddol gan y sector preifat. 

Bydd y Fargen Ddinesig yn darparu bron i 10,000 o swyddi newydd ac yn cynyddu gwerth nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir yn y rhanbarth £1.8 biliwn, gan roi sylw i’r bwlch o ran ffyniant rhwng Dinas-ranbarth Bae Abertawe a gweddill Cymru a’r DU.

“Ystyriwch sut mae’r rhyngrwyd a rhwydweithiau band eang wedi trawsnewid cyfathrebu yn fyd-eang. Wedyn dychmygwch ddefnyddio’r un egwyddor o ran systemau ynni yn y dyfodol, gwyddorau bywyd a llesiant a llawer o sectorau eraill. Mae’n gyfle anferth a thrwy gymorth Bargen Ddinesig gallwn arwain y ffordd yng Nghymru a gwneud ein cyfraniad ehangach i’r DU ac i Ewrop.” – Syr Terry Matthews, Cadeirydd Bwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

“Bydd y Fargen Ddinesig yn trawsnewid Dinas-ranbarth Bae Abertawe, gan helpu i adfywio llesiant economaidd y rhanbarth drwy sicrhau bod Dinas-ranbarth Bae Abertawe wrth wraidd mentergarwch ac arloesedd digidol byd-eang. Byddai hyn o fudd i’r busnesau presennol, yn helpu i drechu tlodi…ac yn annog cwmnïau entrepreneuraidd newydd i fuddsoddi a ffynnu yn Abertawe. Byddai ein cais am Fargen Ddinesig yn chwyldroi’r ffordd y mae gwaith sectorau megis ynni, iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei gyflawni yma, gan helpu i godi proffil Dinas-ranbarth Bae Abertawe ymhellach ym mhob rhan o’r byd yn ddinas sy’n croesawu busnesau ac sydd ar flaen y gad o ran arloesi”- y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe.