Regional Learning Partnership

Arolwg Sgiliau y PDSR

Bydd 2019 yn flwyddyn pryd y byddwn yn gweld newid sylweddol yn y dirwedd wleidyddol ac economaidd ac ni fydd yna fyth amser pwysicach i sicrhau bod gennym y sgiliau cywir yn y rhanbarth i ddelio â’r newidiadau sydd ar y gorwel. Hoffem ddiolch i’r holl fusnesau sydd eisoes wedi ymwneud â’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Rydym yn gobeithio y gallwn barhau i weithio gyda’n gilydd i gyflwyno cynllun Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer ein Rhanbarth sydd yn addas i’w ddiben, a fydd yn diwallu anghenion y cyflogwr yn ogystal ag annog pobl i fanteisio ar y cyfleoedd a fydd ar gael yn y rhanbarth trwy’r Bargeinion Dinesig a Thwf.

Ar gyfer busnesau nad ydynt eisoes wedi ymwneud â’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol, rydym yn un o dair partneriaeth sgiliau yng Nghymru sy’n gweithio gyda busnesau i ddeall eu gofynion o safbwynt sgiliau. Caiff y wybodaeth hon wedyn ei defnyddio i lywio’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i lywio’r broses o ariannu addysg bellach a rhaglenni dysgu yn y gwaith. Mae Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn gweithio ar draws y chwe sir a’r ystod eang o fusnesau sy’n cynnal economi’r rhanbarth.

Holiadur ar-lein byr yw’r arolwg blynyddol sy’n canolbwyntio ar eich busnes a’r sgiliau y mae eu hangen arnoch yn awr a’r rhai y bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol. Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol a chaiff ei defnyddio i lywio’r Cynllun Sgiliau yn unig. Mae gennym hefyd Grwpiau Clwstwr Sector lle ceir trafodaeth ehangach ynghylch yr hyfforddiant sgiliau sy’n ofynnol ac rydym yn croesawu cyfranogiad yn y grwpiau hyn, ond gan sylweddoli nad yw hyn bob amser yn bosibl.

Eleni rydym am ragori ar nifer y busnesau yr ydym yn ymwneud â nhw ac rydym wedi gosod targed ar ein cyfer ein hunain o 2000 o fusnesau ledled y rhanbarth, o’r cwmnïau mawr i gwmnïau micro a busnesau bach a chanolig sydd yn sail i’n heconomi ranbarthol.

Byddwch yn rhan o’r broses o newid y dirwedd sgiliau yn rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru – lleisiwch eich barn trwy gwblhau’r arolwg sy’n atodedig a gofynnwn i chi anfon y neges e-bost hon ymlaen er mwyn annog busnesau eraill i gymryd rhan.